Reklamace

Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho deklarované množství, velikost nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 12 měsíční záruční době není-li v připojeném letáku uvedeno jinak.

Vady vzniklé po převzetí zboží se rozumí:
Vady v materiálu.
Vady při výrobě výrobku.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci podle své volby a dle možností prodávajícího, bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

odstranění vady dodáním nové věci bez vady

bezplatné odstranění vady opravou

přiměřenou slevu z kupní ceny

vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití a způsobu ošetřování. Informace o správné údržbě zboží jsou uvedeny na každém výrobku.

V případě že výrobek bude čištěn nebo ošetřován třetí osobou (např. čistírnou), za vzniklou vadu nebo poškození nebude odpovídat prodejce, ale třetí osoba dle jejího reklamačního řádu.

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu a způsobem aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté, kompletní a nezdeformované.

Prodávající je povinen bezodkladně rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou, prostřednictvím SMS nebo dopisem.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů na dopravu. V případě neoprávněné reklamace náleží prodávajícímu náhrada účelně vynaložených nákladů na dopravu.

Reklamaci je Kupující povinen doručit pouze na adresu Adolf Nytra, K Nemocnici 2122/61, 74101 Nový Jičín.