Obchodní podmínky

1. Kontaktní údaje

Adolf Nytra
Sídlo: Na Závodí 61, Sviadnov 73925
Provozovna: K Nemocnici 2122/61, Nový Jičín 74101
IČ: 47864834, DIČ: CZ5412180606
Podnikající na základě živnostenského listu vydaném ŽU v Novém Jičíně.
Telefon: 556709998, 603496390, e-mail: anytra@anytra.cz

2. Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží, pouze barvy můžou být vlivem nastavení vašeho monitoru zkresleny.

3. Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Ceny dopravy najdete při dokončení objednávky.

Osobní odběr ze Skladu (Provozovny)
K Nemocnici 2122/61, Nový Jičín 74101, od 8.00 - do 16.00, Po-Pá.

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí zákazník o svém odstoupení od smlouvy informovat Adolf Nytra, K Nemocnici 2122/61, Nový Jičín 74101, telefon: 556709998, 603496390, e-mail: anytra@anytra.cz formou jednostranného právního jednání (např. dopisem, faxem nebo e-mailem).

Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu doručeno ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace uvede kupující v odstoupení datum či číslo objednávky nebo faktury a bankovní spojení.

Prodávající je povinen vrátit kupujícímu nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání kupujícím, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízeného prodávajícím). Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním nepoškozeném obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení  zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu škody a započíst jej na vrácenou částku.

5. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho deklarované množství, velikost nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 12 měsíční záruční době není-li v připojeném letáku uvedeno jinak.

Vady vzniklé po převzetí zboží se rozumí:
Vady v materiálu.
Vady při výrobě výrobku.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci podle své volby a dle možností prodávajícího, bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady
  • bezplatné odstranění vady opravou
  • přiměřenou slevu z kupní ceny
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití a  způsobu ošetřování. Informace o správné údržbě zboží jsou uvedeny na každém výrobku.

V případě že výrobek bude čištěn nebo ošetřován třetí osobou (např. čistírnou), za vzniklou vadu nebo poškození nebude odpovídat prodejce, ale třetí osoba dle jejího reklamačního řádu.

6. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu a způsobem aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté, kompletní a nezdeformované.

Prodávající je povinen bezodkladně rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou, prostřednictvím SMS nebo dopisem.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů na dopravu. V případě neoprávněné reklamace náleží prodávajícímu náhrada účelně vynaložených nákladů na dopravu.

7. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy a svým marketingovým či obchodním účelům.

8. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2014.